Systematyczni zyskują

Rachunek systematycznego oszczędzania to wygodny sposób gromadzenia środków pieniężnych.

  • Atrakcyjne oprocentowanie do 1,00%
  • Miesięczna kapitalizacja odsetek
  • Realizacja marzeń

Umowa rachunku systematycznego oszczędzania „SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ” zawierana jest na piśmie.
Depozytariusz określa w umowie miesięczną minimalną kwotę wpłat. Minimalna kwota wpłaty zadeklarowanej przez depozytariusza nie może być niższa niż 20 zł.
Wpłaty w każdym miesiącu mogą być dokonywane w różnej wysokości, nie mniejszej jednak niż kwota określona w umowie.

 

Oprocentowanie rachunku:

OKRES 12-18 M-CY 19-24 M-CY 25-47 M-CY 48-60 M-CY
STAŻ CZŁONKOWSKI LUB DODATKOWE UDZIAŁY OPROCENTOWANIE ZMIENNE EFEKTYWNE W SKALI ROKU [%]
staż do 12 m-cy 0,30 0,40 0,50 0,60
staż od 12 do 35 m-cy 0,40 0,50 0,60 0,70
staż od 36 m-cy lub +1 dodatkowy udział 0,50 0,60 0,70 0,80
+3 dodatkowe udziały 0,65 0,75 0,85 1,00

 

Przykłady rachunku systematycznego oszczędzania „SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ”* dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających lub wykupujących co najmniej 3 dodatkowe udziały w dniu założenia lokaty:

OKRES [M-CE] MIESIĘCZNA KWOTA WPŁATY [PLN] OPROCENTOWANIE EFEKTYWNE
W SKALI ROKU [%]
KWOTA KOŃCOWA
(BEZ PODATKU OD ODSETEK*) [PLN]
12 100 0,65 1 204,24
24 100 0,75 2 418,82
60 100 1,00 6 154,58

 

W przypadku zerwania lokaty „SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ” – SKOK wypłaca 20 % odsetek należnych na dany dzień.

*zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 1.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 11.11.2020 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.