Do celu

Rachunek systematycznego oszczędzania nieodnawialny dla posiadaczy rachunku płatniczego w SKOK Chmielewskiego.

  • Umowa rachunku systematycznego oszczędzania zawierana jest na piśmie.
  • Depozytariusz określa w umowie miesięczną minimalną kwotę wpłat.
  • Minimalna kwota wpłaty zadeklarowanej przez depozytariusza nie może być niższa niż 20 zł.
  • Wpłaty w każdym miesiącu mogą być dokonywane w różnej wysokości, nie mniejszej jednak niż kwota określona w umowie.

Oprocentowanie rachunku:

OKRES OPROCENTOWANIE STAŁE w skali roku
6 miesięcy 3,70%
9 miesięcy 2,70%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty systematycznego oszczędzania „Do celu” przed końcem umowy wypłacony zostanie sam kapitał bez naliczonych za ten okres odsetek.

*Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.
Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust.
4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 26.01.2024 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.