Lokata Praktyczna

OKRES [M-CE] OPROCENTOWANIE ZMIENNE EFEKTYWNE W SKALI ROKU
Staż członkowski krótszy niż 12 m-cy Staż członkowski 12-35 m-cy Staż członkowski od 36 m-cy lub +1 dodatkowy udział +3 dodatkowe udziały
3 0,05 0,08 0,12 0,20
6 0,08 0,10 0,15 0,25
9 0,12 0,15 0,20 0,30
12 0,15 0,20 0,25 0,40
24 0,25 0,30 0,35 0,60

 

Członek Kasy może posiadać maksymalnie 4 lokaty z oferty „lokata praktyczna”, kwota jednej lokaty nie może przekroczyć 50 000 zł.

Przykłady lokat dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających lub wykupujących co najmniej 3 dodatkowe udziały w dniu założenia lokaty:

KWOTA [PLN] OKRES [M-CE] OPROCENTOWANIE EFEKTYWNE W SKALI ROKU [%] KWOTA KOŃCOWA
(BEZ PODATKU*) [PLN]
10 000 6 0,25 10 012,40
25 000 12 0,40 25 100,00
100 000 24 0,60 101 203,60

 

W przypadku zerwania lokaty „lokata praktyczna” – SKOK wypłaca 20% odsetek należnych na dany dzień.

*zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 11.11.2020 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.