Kontakt

SKOK im. Z. Chmielewskiego
ul. Wallenroda 2E
20-607 Lublin
NIP 712-01-70-636

tel. (81) 446 30 00
fax (81) 446 30 09
e-mail: list@skokchmielewskiego.pl

Zarząd Kasy – e-mail: zarzad@skokchmielewskiego.pl
Obsługa bieżąca – e-mail: obsluga@skokchmielewskiego.pl
Dział Windykacji – e-mail: windykacja@skokchmielewskiego.pl
Obsługa Kredytów – e-mail: info@skokchmielewskiego.pl
Oddział Zdalny – e-mail: oddzialzdalny@skokchmielewskiego.pl
Reklamacje – e-mail: reklamacje@skokchmielewskiego.pl
Inspektor ochrony danych – Ewa Sieczkowska: iod@skokchmielewskiego.pl


Infolinia dla Klientów Kasy: 801 044 280
81 446 30 00 lub 81 536 30 00 (z telefonów komórkowych)

*36 groszy brutto za min. połączenia
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8.00 – 17.00

Oddział Zdalny: 81 446 30 55
(Oddział czynny od poniedziałku do piątku 8.00 -17.00 )

Infolinia dla kart: 58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym


Formularz kontaktowy:  Informujemy, że SKOK im. Z. Chmielewskiego skontaktuje się z Państwem za pomocą podanego w zgłoszeniu numeru telefonu lub adresu e-mail.
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie 20-607, przy ul. Wallenroda 2E, tel. 81446 30 00, adres e-mail: list@skokchmielewskiego.pl,
  2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy listownie na adres ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem e-mail: iod@skokchmielewskiego.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi w przedmiocie zgłoszonego zapytania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzeniem 2016/679 jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które współpracują z nami na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.