Ustawowe wakacje kredytowe

na podstawie Ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Kto może się starać o zawieszenie rat? 

Każdy, kto zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin zakończenia przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie t.j. spłata Twojej umowy kończy się po 1 stycznia 2023 r.

  • Musisz wskazać okres zawieszenia w spłacie kredytu mając na uwadze terminy przewidziane w ustawie i złożyć odpowiednie oświadczenia.

  • Uwaga! Z wakacji możesz skorzystać tylko dla jednego kredytu.

Na jaki okres można zawiesić spłatę? 

Możesz zawiesić spłatę maksymalnie przez 8 miesięcy. Są to: sierpień i wrzesień 2022 r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Ile to kosztuje? 

Wakacje kredytowe są bezpłatne to znaczy, że zawieszona zostaje spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W okresie zawieszenia bank nie może też pobierać żadnych opłat z wyjątkiem tych za ubezpieczenie umowy.

Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

Aby ubiegać się o wakacje kredytowe, należy złożyć odpowiedni wniosek. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu dostępny jest w placówkach Kasy. Możesz także pobrać go samodzielnie. Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek.

  • We wniosku musisz wskazać dane: swoje i kredytodawcy, oznaczenie umowy, okres (lub okresy) zawieszenia spłaty oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponieważ oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, to musisz zamieścić we wniosku też stosowną klauzulę (szczegóły w art. 73 ustawy).
  • Ustawowe wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później. Zawieszenie spłaty kredytu wydłuża okres kredytowania. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.

Podstawa prawna: art. 73-74 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001488)

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: https://www.podatki.gov.pl/wsparcie-dla-kredytobiorcow