Gwarancje depozytów

1. Informacja o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, zwana dalej Kasą, uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej ustawą o BFG.

2. Zakres ochrony gwarancyjnej

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:

 1. środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;
 2. inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;
 3. należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;
 4. należności z tytułu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

3. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

 1. środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich;
 2. środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną. Do obliczenia wartości euro w złotych, o których mowa w zdaniu poprzednim, przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
 3. pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

4. Środki objęte ochroną gwarancyjną

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych.

Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone na początek dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.

5. Podmioty będące deponentem:

W przypadku kasy deponentem (osobą uprawnioną do wypłaty kwoty w wysokości odpowiadającej środkom gwarantowanym) są:

 1. osoby fizyczne;
 2. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
 4. spółdzielnie;
 5. związki zawodowe;
 6. wspólnoty mieszkaniowe.

6. Maksymalna wysokość gwarancji

Środki objęte ochroną gwarancyjną w kasie są objęte tą ochroną od dnia ich wniesienia na rachunek w kasie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, o ile rozliczenie zostało dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro – w całości.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w danej kasie posiadał on środki pieniężne.

7. Wypłata środków gwarantowanych

W dniu spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w ustawie o BFG, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

8. Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl. oraz pod bezpłatną infolinią udostępnioną przez BFG: 800 569 341.

Kasa w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponentów o zasadach gwarantowania depozytów w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów.