Ład korporacyjny

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przyjmuje do stosowania wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie, w jakim Zasady Ładu Korporacyjnego znajdują zastosowanie ze względu na skalę i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną Kasy.

Podstawa prawna działania

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze,
 • Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego.

Władze Kasy

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego składa się z pięciu członków. Członkowie Zarządu Kasy powoływani są przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego składa się z 7 członków, powoływanych przez Zebranie Przedstawicieli.

Cel, strategia, misja

Celem statutowym SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Przedmiotem działalności SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jest:

 1. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
 2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,
 3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
 4. pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 5. prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.

Wizja:

„Inspiracją i siłą do stałego rozwoju SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego są zadowoleni członkowie Kasy z naszej pracy, jakości obsługi i oferowanych usług finansowych.”

Misja:

„Tworzyć i rozwijać SKOK Chmielewskiego, która stale i skutecznie odpowiada na potrzeby członków Kasy.”

Strategia:

„Powiększać kapitał finansowy i ludzki, zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych środków, być stabilną i trwałą organizacją na rynku finansowym.”

 1. Podstawowa struktura organizacyjna Kasy
 2. Polityka informacyjna w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego
 3. Aktywa Kasy w latach 2021-2022
 4. Liczba członków Kasy w latach 2021-2022
 5. Liczba oddziałów Kasy w latach 2021-2022
 6. Opinie biegłych rewidentów
 7. Informacja o wyłączeniu stosowania zasad ładu korporacyjnego wraz z uzasadnieniem
 8. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania ZŁK