Rachunek oszczędnościowy a’vista – Sakiewka

Rachunek oszczędnościowy a’vista „Sakiewka” to wygodna forma oszczędzania i dysponowania środkami w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

Posiadaczem rachunku może być każda osoba fizyczna będąca członkiem Kasy.

Zalety:

  • Atrakcyjne oprocentowanie 0,1%
  • Założenie rachunku i jego obsługa wynosi 0 zł
  • Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w dowolnym terminie
  • Nie ma ograniczeń wypłat w ramach posiadanych środków pieniężnych
  • Rachunek jest otwierany na czas nieokreślony

Informacje dodatkowe:

Umowa rachunku oszczędnościowego a’vista „Sakiewka” zawierana jest na piśmie
Minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 25 zł
Wpłaty na rachunek mogą być wnoszone bez ograniczeń wysokości
Wypłaty mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym
Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymywania środków na rachunku i dopisywane są do sald rachunków na koniec każdego miesiąca kalendarzowego

 

Obowiązuje od dnia 1.10.2020 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.


Zobacz także: