ZUS

Wnioski o świadczenie wychowawcze 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start 300+ oraz Dofinansowanie pobytu w żłobku złożysz w SKOK Chmielewskiego!

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), Dobry start 300+ oraz Dofinansowanie pobytu w żłobku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a ich rozpatrywaniem oraz wypłatą przyznanych świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lutego 2022 r. powyższe wnioski złożysz w SKOK Chmielewskiego. Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie rachunku płatniczego w SKOK Chmielewskiego oraz dostępu do bankowości elektronicznej eSKOK.

Kolejna funkcjonalność została udostępniona 1 lipca 2022 r. Od teraz za pośrednictwem usługi eSKOK można złożyć także wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w programie Dobry start 300+.


Spis treści:

 1. Program Dobry Start 300+
 2. Świadczenie wychowawcze 800+
 3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
 4. Dofinansowanie pobytu w żłobku

Program Dobry Start 300+ – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

300 plus

Kogo dotyczy program?

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością)

Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic

 • Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
 • Jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek.
 • Gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek przez bankowość elektroniczną eSKOK lub portal Emp@tia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
W SKOK Chmielewskiego wniosek złożysz przez bankowość elektroniczną eSKOK.

Jak otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną eSKOK albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.

Informacja o tym, że złożyłeś wniosek, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] –> [Dobry start] –> [Szczegóły Twoich wniosków], zaraz po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 r.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia?

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Gdzie otrzymasz pomoc?

 • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl
 • We wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)

 


Świadczenie wychowawcze 800+ dla rodziców

Obowiązuje od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl

Warunki

Świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów, jeśli jesteś:

 • matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.
 • Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

Kwota

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej – proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

 • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
 • gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
 • Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.

Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.

Wniosek SW-R

Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 lutego 2023 r.

Od 1 lutego 2023 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Wniosek możesz złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez:

Pytania i odpowiedzi dotyczące 800+ (strona zus.pl):
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/pytania-i-odpowiedzi-swiadczenie-wychowawcze-500-

 


 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców dziecka

RKO

Warunki

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.

RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

 

Kwota

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:

 • 500 zł przez 24 miesiące albo
 • 1000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

 

Wniosek RKO-R

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

Wniosek możesz złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez:

Pytania i odpowiedzi dotyczace RKO (strona zus.pl):
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pytania-i-odpowiedzi-rko

 


Dofinansowanie pobytu w żłobku

Żłobkowe

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy.

Kogo dotyczy?

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Twoje dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu. Pamiętaj, aby przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.
Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Złóż wniosek do ZUS przez bankowość elektroniczną eSKOK albo przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, albo portal Emp@tia.

Kto może złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną?

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek przez swój bank.

Wniosek możesz także złożyć przez:

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.

Jeśli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu.

Jeżeli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu – jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”.

ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz aby móc się z Tobą kontaktować.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku?

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną eSKOK albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

Informacja o tym, że złożyłeś wniosek o dofinansowanie, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków].