Reklamacje Visa

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK

 

 1. Niniejsze „Zasady” dotyczą składania reklamacji dotyczących Kart płatniczych, których wydawcą jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: Wydawca).
   
 2. Podmiotem rozpatrującym reklamację jest Wydawca lub – na zlecenie Wydawcy – Centrum Kart SKOK.
   
 3. Uprawnionym do złożenia reklamacji jest:
  a) Posiadacz Karty – w odniesieniu do Karty własnej lub karty Użytkownika, której operacje księgowane są w ciężar rachunku Posiadacza Karty;
  b) Użytkownik – w odniesieniu do Karty tego Użytkownika;
  c) w przypadku kart wydanych dla członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (dalej: SKOK) będącego podmiotem, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o SKOK:
  - osoba upoważniona do kontaktu z Centrum Kart SKOK lub Użytkownik (w odniesieniu do Karty tego Użytkownika) – telefonicznie w Centrum Kart SKOK;
  - którakolwiek z osób uprawnionych do reprezentowania Posiadacza Rachunku, niezależnie od sposobu reprezentacji Posiadacza Rachunku lub Użytkownik (w odniesieniu do Karty tego Użytkownika) – osobiście w SKOK.
   
 4. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie – osobiście w dowolnej placówce SKOK, z którą zawarta została umowa o Kartę płatniczą;
  b) pisemnie – przesyłką pocztową kierowaną do ww. placówki SKOK;
  c) ustnie – do protokołu w ww. placówce SKOK;
  d) ustnie – telefonicznie w Centrum Kart SKOK pod nr (58) 511 20 70 lub 801 800 805;
  e) elektronicznie – poprzez formularz, zamieszczony na stronie www.skok24.com.pl (formularz dostępny będzie od 14.01.2019 r.).
   
 5. Reklamacja składana w Centrum Kart SKOK jest nagrywana.
   
 6. Na żądanie osoby składającej reklamację (dalej: Klient) pracownik przyjmujący reklamację potwierdza pisemnie lub – na wniosek Klienta – pocztą elektroniczną fakt złożenia reklamacji.
   
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia. Centrum Kart SKOK lub Wydawca mogą wystąpić do Klienta o dodatkowe dokumenty i informacje, o ile będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
   
 8. Dla ułatwienia sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, Klient powinien:
  a) wskazać aktualny adres korespondencyjny;
  b) opisać szczegółowo okoliczności budzące zastrzeżenia
  a w przypadku kradzieży lub rozboju lub nieuprawnionego użycia Karty, zgodnie z §19 obowiązującego go Regulaminu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do jednostki Policji oraz przedstawić zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu faktu utraty Karty w wyniku kradzieży lub rozboju lub nieuprawnionego użycia Karty, z dokładnym opisem okoliczności, które temu zdarzeniu towarzyszyły (data, miejsce, opis zdarzenia).
   
 9. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
   
 10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, Centrum Kart SKOK lub Wydawca w informacji przekazywanej Klientowi:
  1)   wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2)   wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3)   określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
   
 11. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest pisemnie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub na wniosek Klienta – pocztą elektroniczną. Odpowiedź udzielana jest na adres podany w reklamacji, a w przypadku jego braku – na adres posiadany przez SKOK, z którą zawarto umowę o Kartę płatniczą.
   
 12. W przypadku zgłoszenia nieutoryzowanej Operacji, którą został obciążony rachunek Płatnika, gdy Wydawca potwierdzi wystąpienie nieautoryzowanej transakcji, kwota nieautoryzowanej transakcji zostanie zwrócona na rachunek Płatnika w SKOK, w terminie do końca dnia roboczego od dnia zgłoszenia. W przypadku, gdy zwrócona zostanie cała kwota, o której mowa w zgłoszeniu, oznaczać to będzie uznanie zgłoszenia. W innym przypadku zgłoszenie zostanie rozpatrzone w określonych wyżej trybie i terminach przewidzianych dla reklamacji.
   
 13. Klient może także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego przeciwko Wydawcy, przy czym właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla Sopotu lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
   
 14. Właściwym dla Wydawcy organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 

 
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

Live Chat

 

siedem + sześć =
(zab. przed spamem)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.