Reklamacje

Zasady dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w SKOK im. Zygmunt Chmielewskiego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zasady dotyczą przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w SKOK im. Z. Chmielewskiego, zwanej dalej Kasą.
 2. Kasa przywiązuje dużą wagę do wszelkich sygnałów pochodzących od naszych klientów związanych z oferowanymi produktami i usługami oraz do jakości obsługi.
 3. Proces rozpatrywania reklamacji przez Kasę przeprowadzany jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
   

II. Definicje

 1. Kasa – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie.
 2. Klient – będący osobą fizyczną członek Kasy.
 3. Reklamacja – wystąpienie skierowane do Kasy przez klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Kasę.

   

III. Przyjmowanie reklamacji

 1. Reklamacja może być złożona przez klienta w każdym oddziale Kasy.
 2. Kasa nie pobiera opłat za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona przez klienta w następującej formie:
  • a) pisemnej – osobiście w każdym oddziale Kasy albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres: ul. Wallenroda 2E, Lublin 20-607 z dopiskiem „reklamacja”;
  • b) ustnie:
   - telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 446 30 48 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta klient
   albo
   - osobiście do protokołu podpisanego przez klienta podczas jego wizyty w oddziale SKOK im. Z. Chmielewskiego;
  • c) drogą elektroniczną – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: reklamacje@skokchmielewskiego.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia budzącego wątpliwości i zastrzeżenia oraz oczekiwania klienta, imię, nazwisko, nr członkowski w SKOK lub numer Pesel, adres do korespondencji, a w przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej także datę i podpis. Jeśli klient wnioskuje o udzielenie mu odpowiedzi na reklamację drogą mailową reklamacja powinna również zawierać adres e-mail, na który zostanie udzielona odpowiedź.
 5. SKOK może zwrócić się do klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych, informacji lub posiadanej przez klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, które mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
 6. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego wątpliwości i zastrzeżenia, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenia reklamacji przez instytucję finansową chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania z reklamacją.
 7. Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji tj. miejsca i formy złożenia reklamacji, terminu jej rozpatrzenia oraz sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji zamieszczane są w umowach zawieranych przez Kasę z klientem.
 8. Klientom, którzy nie zawarli umowy ze SKOK, a którzy zgłosili reklamację, informacje, o których mowa w ust. 7 dostarczane są w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia roszczeń klienta wobec Kasy.
   

IV. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację

 1. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi  w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, Kasa w informacji skierowanej do klienta:
  • 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  • 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  • 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

    

V. Odpowiedź na reklamację i tryb odwołania się przez klienta od odpowiedzi na reklamację

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawiera w szczególności:
  • 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
  • 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Kasy w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  • 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego;
  • 4) w przypadku uwzględnienia reklamacji klienta, określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą członka zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji członka odpowiedź zawiera również pouczenie o możliwości:
  • 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację - odwołanie się od stanowiska zawartego w odpowiedzi Kasy przysługuje do Zarządu Kasy i składane jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi,
  • 2) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (od dnia 1 stycznia 2016 r.),
  •  

Istnieje również możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Kasa w odpowiedzi na reklamację wskazuje podmiot, który powinien być pozwany i sąd miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Organem nadzoru nad działalnością Kasy jest Komisja Nadzoru Finansowego.

W przypadku SKOK podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. 

Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego: 

 • Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
 • adres strony internetowej: www.rf.gov.plINFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

Live Chat

 

trzy + sześć =
(zab. przed spamem)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.