Gwarancje depozytów

Informacja o uczestnictwie w systemie gwarantowania depozytów BFG.

 

1. Informacja o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, zwana dalej Kasą, uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej ustawą o BFG.

 

2. Zakres ochrony gwarancyjnej

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są:

  1. środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;
  2. inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;
  3. należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;
  4. należności z tytułu kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

 

3. Środki objęte ochroną gwarancyjną

Środkami objętymi ochroną gwarancyjną są środki w złotych.

Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

4. Podmioty będące deponentem:

W przypadku kasy deponentem (osobą uprawnioną do wypłaty kwoty w wysokości odpowiadającej środkom gwarantowanym) są:

  1. osoby fizyczne;
  2. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);
  3. jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;
  4. spółdzielnie;
  5. związki zawodowe;
  6. wspólnoty mieszkaniowe.
 
 

5. Maksymalna wysokość gwarancji

Środki objęte ochroną gwarancyjną w kasie są objęte tą ochroną od dnia ich wniesienia na rachunek w  kasie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski

Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w danej kasie posiadał on środki pieniężne.

 
 

6. Wypłata środków gwarantowanych

W dniu spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w ustawie o BFG, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.
 

 

7. Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl. oraz pod bezpłatną infolinią udostępnioną przez BFG: 0 800 569 341.

Kasa w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponentów o zasadach gwarantowania depozytów w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów

Więcej informacji o ustawie.

 

 
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

Live Chat

 

jeden + dwa =
(zab. przed spamem)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz SalesManago. Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.