Pożyczka Hipoteczna do 20 lat

Ogólnie o pożyczce hipotecznej

 • Okres kredytowania: od 2 lat do 20 lat
 • Minimalna kwota pożyczki: 10 000,00 zł
 • Maksymalna kwota pożyczki: 70% rynkowej wartości nieruchomości
 • Raty równe kapitałowo-odsetkowe
 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): 13,79%
 • Pożyczka udzielana wyłącznie w złotych polskich.

Złóż zapytanie o pożyczkę

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 02.04.2024 r.

Jeżeli:
– zainteresowany pożyczką hipoteczną ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
– zainteresowany pożyczką hipoteczną otrzymuje dochód lub posiada aktywa w walucie innej niż złote, a pożyczka hipoteczna miałaby być spłacana z tego dochodu lub z tych aktywów to SKOK nie udziela wtedy pożyczki hipotecznej.

Do uzyskania pożyczki hipotecznej niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na pożyczkodawcę.

 

Przeznaczenie pożyczki hipotecznej

 • Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel.
 • Marża zależna jest od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej (wskaźnik LTV)
 • Formularz informacyjny dotyczący pożyczki hipotecznej jest dostępny w oddziałach Kasy.

Szczegółowe informacje o pożyczce hipotecznej (dokument PDF).

 

Warunki cenowe

Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej rocznej stopy procentowej.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI = WSKAŹNIK REFERENCYJNY + MARŻA SKOK
Wskaźnik referencyjny dla złotych polskich WIBOR 3M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego, obowiązujący na kolejny kwartał kalendarzowy.
Zmiana rocznej stopy oprocentowania pożyczki hipotecznej następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego (obowiązującą na kolejny kwartał) o co najmniej 0,25 punktu procentowego.
WIBOR 3M na dzień 27.03.2024 r.: 5,85%
Marża SKOK 5,75%
Roczna (zmienna) stopa oprocentowania pożyczki 11,60%

 

PROWIZJA OD CAŁKOWITEJ KWOTY POŻYCZKI
Wysokość prowizji Wysokość prowizji uzależniona jest od wskaźnika LTV, tj. relacji kwoty udzielanej pożyczki do wartości rynkowej nieruchomości, która będzie stanowić jej zabezpieczenie (wskazanej w operacie szacunkowym). Wskaźnik LTV nie może przekroczyć wartości 70%.
Wysokość prowizji do 30% od 30,01% do 50% od 50,01% do 70%
Prowizja 4,5% 6,5% 8,5%
Opłata przygotowawcza: 50 zł

 

Przykład reprezentatywny

Pożyczka hipoteczna do 20 lat

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki hipotecznej na dzień 02.04.2024 r. wynosi 13,79%, przy założeniu, że:

 • całkowita kwota pożyczki hipotecznej wynosi 105 000,00 zł
 • całkowity koszt pożyczki hipotecznej wynosi 155 140,22 zł
  w tym:
  – kwota odsetek 144 921,26 zł
  – prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej liczona od całkowitej kwoty pożyczki 6 825,00 zł (tj. 6,5%)
  – opłata przygotowawcza 50,00 zł
  – podatek od czynności cywilno-prawnych z tytułu ustanowienia hipoteki 19,00 zł
  – łączna suma składek z tytułu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki hipotecznej od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania wyliczona na potrzeby przykładu reprezentatywnego (umowa ubezpieczenia zawierana za pośrednictwem SKOK) 3 324,96 zł
 • kwota raty równej kapitałowo-odsetkowej miesięcznej 1 162,41 zł
 • całkowita kwota do zapłaty 260 140,22 zł
 • umowa została zawarta na okres 215 miesięcy
 • zmienna roczna stopa oprocentowania pożyczki hipotecznej: 11,60% (wyliczona jako suma aktualnej stawki referencyjnej WIBOR 3M (5,85%) i marży SKOK w wysokości 5,75 p.p.).

 

Koszty dodatkowe nie ujęte w całkowitym koszcie pożyczki

 • opłaty związane z zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej w postaci hipoteki – wysokość opłat notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564) wraz z jej późniejszymi zmianami,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego – wysokość opłat notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564) wraz z jej późniejszymi zmianami,
 • opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki – 200 zł,
 • opłata z tytułu wyceny wartości hipoteki będącej zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej (operat szacunkowy). Koszt operatu szacunkowego zależy od następujących czynników: rodzaju i wielkości nieruchomości podlegającej wycenie; kosztów związanych z wyceną ponoszonych przez rzeczoznawcę: koszt dojazdu, podatki, opłaty, koszty administracyjne, dostępność dokumentów źródłowych; nakładów pracy niezbędnych do szacowania: zastosowane metody i techniki szacowania.

Uwaga: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została ustalona przy założeniu, że stopa oprocentowania pożyczki hipotecznej oraz opłaty, prowizje, składki ubezpieczeniowe i inne koszty uwzględnione przy jej ustaleniu pozostaną niezmienione przez okres obowiązywania umowy o pożyczkę hipoteczną.