Fundacja SKOK Chmielewskiego

Fundacja Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego została ustanowiona w 2015 r. przez FUNDATORA – Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą jest Lublin przy ul. Wallenroda 2e.

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Fundacja SKOK Chmielewskiego

Fundacja swoje cele statutowe realizuje między innymi poprzez propagowanie idei i usług oferowanych przez SKOK im. Z. Chmielewskiego. Ma charakter otwarty dla wszystkich, którzy chcą włączyć się w działania na rzecz innych osób.

Cele Fundacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego:

 • prowadzenie i wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w szczególności popularyzowanie i wspieranie idei spółdzielczych form gospodarowania, upowszechnianie idei finansowej samopomocy i dobrowolnego zrzeszania się w formie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • podejmowanie działań służących podtrzymywaniu oraz zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie,
 • wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności pośród członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie,
 • rozwój wolontariatu pracowniczego oraz inicjowanie tego rodzaju przedsięwzięć,
 • prowadzenie i wspieranie działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji i kultury,
 • prowadzenie i wspieranie działalności wspomagającej ochronę zdrowia,
 • pomoc społeczna i dobroczynność,
 • działalność charytatywna,
 • opieka nad spuścizną działacza spółdzielczego Zygmunta Chmielewskiego.

 

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 • upamiętnianie osoby i działalności Zygmunta Chmielewskiego;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji, organizacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie objętym celami Fundacji, w szczególności członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie oraz członków ich rodzin;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • prowadzenia działalności wydawniczej;
 • inspirowanie, wspieranie i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji;
 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
 • pomoc finansową i rzeczową;
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
 • fundowanie nagród lub stypendiów dla uczniów i studentów z ubogich rodzin;
 • organizowanie akcji informacyjnych oraz społecznych kampanii mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na walkę z wszelkimi formami wykluczenia społecznego i finansowego;
 • podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji;
 • pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji.