KREDYT HIPOTECZNY DO 25 LAT

Potrzebujesz większych kwot na cele mieszkaniowe? Skredytujemy Twoje wydatki nawet do 25 lat!

 

Ogólnie o kredycie hipotecznym

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 01.06.2021 r.

Okres kredytowania: od 1 roku do 25 lat
Minimalna kwota kredytu: 10 000,00 zł
Maksymalna kwota kredytu: 80% rynkowej wartości nieruchomości
Raty równe kapitałowo-odsetkowe.
Przy budowie domu przyjmowana jest wartość przyszła nieruchomości.
6,47% RRSO na podstawie przykładu reprezentatywnego.
Kredyt udzielany wyłącznie w złotych polskich.

Jeżeli:

 • zainteresowany kredytem hipotecznym ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
 • zainteresowany kredytem hipotecznym otrzymuje dochód lub posiada aktywa w walucie innej niż złote, a kredyt hipoteczny miałby być spłacany z tego dochodu lub z tych aktywów

to SKOK nie udziela wtedy kredytu hipotecznego.

Do uzyskania kredytu hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę.

 

   
 1. zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. zakup działki budowlanej,
 4. budowa lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego,
 5. remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 6. nadbudowa, przebudowa, odbudowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego,
 7. adaptacja budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne,
 8. spłata kredytów/pożyczek zaciągniętych na cele o których mowach w pkt 1-7,
 9. inne cele mieszkaniowe.

Marża zależna jest od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu (wskaźnik LTV)

Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego jest dostępny w oddziałach Kasy.

Szczegółowe informacje o kredycie hipotecznym (dokument PDF).

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej rocznej stopy procentowej.

Oprocentowanie kredytu = wskaźnik referencyjny + marża SKOK
Wskaźnik referencyjny dla złotych polskich WIBOR 6M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego półrocza kalendarzowego, obowiązujący na kolejne półrocze kalendarzowe.
Zmiana rocznej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego następuje raz na pół roku, w przypadku zmiany stawki WIBOR 6M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego półrocza kalendarzowego (obowiązującą na kolejne półrocze) o co najmniej 0,50 punktu procentowego.
Wskaźnik referencyjny na dzień 01.06.2021 r.: 0,25%
Marża SKOK Wysokość marży uzależniona jest od wskaźnika LTV, tj. relacji kwoty udzielanego kredytu do wartości rynkowej nieruchomości, która będzie stanowić jego zabezpieczenie (wskazanej w operacie szacunkowym). Wskaźnik LTV nie może przekroczyć wartości 80%.
Wskaźnik LTV do 30% od 30,01% do 50% od 50,01% do 70% od 70,01% do 80%
Wysokość marży 5,20% 5,70% 6,00% 6,90%
Roczna (zmienna) stopa oprocento-wania kredytu 5,45% 5, 95% 6,25% 7,15%
Prowizja od całkowitej kwoty kredytu
Wysokość prowizji Dla wskaźnika LTV do 70% zależna od stażu członkowskiego w SKOK im. Z. Chmielewskiego
Wskaźnik LTV do 30% od 30,01% do 50% od 50,01% do 70% od 70,01% do 80%
Prowizja 1% dla członków ze stażem od co najmniej 5 lat

1,5% dla członków ze stażem od co najmniej 3 lat ale krótszym niż 5 lat

2,5% dla członków ze stażem krótszym niż 3 lata

oraz dla nowo przyjętych członków Kasy

4%
Opłata przygotowawcza: 150 zł

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.01.2021 roku i zakłada płatność pierwszej raty od 01.02.2021 roku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu hipotecznego na dzień 01.01.2021 r. wynosi 6,47%, przy założeniu, że:

 • całkowita kwota kredytu hipotecznego wynosi 145 000,00 zł
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego wynosi 105 700,83 zł
  w tym:
  - kwota odsetek 100 387,43 zł
  - prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego liczona od całkowitej kwoty kredytu 1 450,00 zł (tj. 1%)
  - opłata przygotowawcza w wysokości 150,00 zł
  - podatek od czynności cywilno-prawnych z tytułu ustanowienia hipoteki 19,00 zł
  - łączna suma składek z tytułu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania wyliczona na potrzeby przykładu reprezentatywnego (umowa ubezpieczenia zawierana za pośrednictwem SKOK) 3 694,40 zł
 • kwota raty równej kapitałowo-odsetkowej miesięcznej 1048,80 zł
 • całkowita kwota do zapłaty 250 700,83 zł
 • umowa została zawarta na okres 234 miesięcy
 • Zmienna roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego: 5,95% (wyliczona jako suma aktualnej stawki referencyjnej WIBOR 6M (0,25%) i marży SKOK w wysokości 5,70 p.p.).


Koszty dodatkowe nie ujęte w całkowitym koszcie kredytu

 • opłaty związane z zabezpieczeniem kredytu hipotecznego w postaci hipoteki -  wysokość opłat notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564) wraz z jej późniejszymi zmianami,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego - wysokość opłat notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564) wraz z jej późniejszymi zmianami,
 • opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki – 200 zł,
 • opłata z tytułu wyceny wartości hipoteki będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego (operat szacunkowy). Koszt operatu szacunkowego zależy od następujących czynników: rodzaju i wielkości nieruchomości podlegającej wycenie; kosztów związanych z wyceną ponoszonych przez rzeczoznawcę: koszt dojazdu, podatki, opłaty, koszty administracyjne, dostępność dokumentów źródłowych; nakładów pracy niezbędnych do szacowania: zastosowane metody i techniki szacowania.

Uwaga: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została ustalona przy założeniu, że stopa oprocentowania kredytu hipotecznego oraz opłaty, prowizje, składki ubezpieczeniowe i inne koszty uwzględnione przy jej ustaleniu pozostaną niezmienione przez okres obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny.

 
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.