Lokata Zyskowna Stopa – bis

Dla posiadaczy rachunku płatniczego ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

  • lokata terminowa nieodnawialna
  • oprocentowanie zmienne roczne: 6,50%, oparte o stopę referencyjną NBP*
  • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
  • minimalna kwota lokaty: 200 zł
  • maksymalne saldo ulokowanych środków: 100 000 zł
  • dla Członków Kasy, którzy złożyli oświadczenie o otrzymywaniu korespondencji droga mailowa i udzielili zgód marketingowych

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania Lokaty Zyskowna Stopa – bis przed końcem umowy, wypłacony zostanie sam kapitał bez naliczonych za ten okres odsetek.

*Zmiana oprocentowania zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie Lokaty Zyskowna Stopa – bis, do wysokości odpowiadającej wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na ten dzień.

Członek Kasy może posiadać kilka rachunków Lokaty Zyskowna Stopa — bis pod warunkiem, że ich saldo nie przekracza łącznie 100 000 zł.

Lokatę można założyć w jednym z oddziałów Kasy.

Regulamin oferty – dostępny również w oddziałach SKOK Chmielewskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.
Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest strona umowy rachunku, objęte są ochrona gwarancyjna w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego.
Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy]. Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 3.08.2022 r. do 17.08.2022 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.